REGULAMIN WYPOŻYCZALNI 

4FLY  – DRONYNAWYNAJEM.PL
W ZAKRESIE UMÓW NAJMU SPRZĘTU
z dnia 26.04.2024 r. 

I. Postanowienia wstępne

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został wydany przez 4FLY  – DRONYNAWYNAJEM.PL,
którego właścicielem jest Reklamio sp. z o.o., 
ul. Maków 55, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372716389,
zwany dalej „Wynajmującym” lub “Wypożyczalnią sprzętu”.

 1. Regulamin określa warunki i zasady najmu drona w umowach zawieranych przez Wynajmującego i udostępniony jest za pośrednictwem strony internetowej Wypożyczalni, pod adresem: www.dronynawynajem.pl w każdej chwili możliwe jest jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie jak i wydrukowanie.
 2. W razie sprzeczności treści umowy najmu i Regulaminu, Strony związane są postanowieniami umowy najmu.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  a) Najemcy – oznacza to stronę umowy najmu zawartej z Wynajmującym, inną niż Wynajmujący lub osobę, która złożyła rezerwację sprzętu;
  b) Dzień Roboczy – oznacza to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, sobót oraz niedziel;
  c) Sprzęt – oznacza sprzęty oferowane do wynajęcia przez Wynajmującego, zgodnie z aktualną ofertą umieszczoną na stronie https://dronynawynajem.pl/wypozyczalnia-dronow/, będący przedmiotem umowy najmu zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą;
  d) formie dokumentowej – należy przez to rozumieć formę dokumentową w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym zwłaszcza e-maile, SMS-y lub nagrane rozmowy telefoniczne itp.
 4. Wypożyczalnia sprzętu, prowadzona przez Wynajmującego, jest czynna w Dni Robocze w godzinach ustalanych indywidualnie, wszystkie inne dni są możliwe, ale wymagają indywidualnego umówienia się telefonicznie/sms lub email.

II. Najemca

 1. Najemcą sprzętu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub ważny paszport albo osoba prawna (lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) Kodeksu cywilnego), której reprezentant zawierający umowę najmu w imieniu tej osoby przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców KRS oraz ważny dowód osobisty lub ważny paszport lub inny dowód swojego umocowania do zawarcia umowy najmu (np. Pełnomocnictwo notarialne) – jeżeli umocowanie to nie wynika z aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS. Wypożyczalnia Sprzętu ma prawo odmówić wynajęcia Sprzętu w przypadku wątpliwości co do zainteresowanego wynajmem.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność za wynajęty Sprzęt przez cały okres trwania umowy najmu, aż do chwili jego zwrócenia do Wypożyczalni, jak i pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki użytkowania w czasie jego posiadania, w tym wszelkie wyrządzone szkody na mieniu jak i na osobie. Wypożyczalnia Sprzętu nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione w sprzęcie, oraz ich utratę.

III. Oferta produktów i cennik 

 1. Aktualna oferta Sprzętu do wynajmu oraz jego specyfikacja znajduje się na stronie internetowej https://dronynawynajem.pl/wypozyczalnia-dronow/
 2. Aktualny cennik czynszów najmu Sprzętu oraz kaucji, która pobierana jest przy zawieraniu umowy najmu, znajduje się na stronie internetowej https://dronynawynajem.pl/wypozyczalnia-dronow/. Wszystkie są cenami brutto.

IV. Procedura zawierania umów najmu

 1. Najemca rezerwuje urządzenie za pomocą dostępnego na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu (dronynawynajem.pl) systemu rezerwacji. Proces ten obejmuje wybór konkretnego urządzenia, wybranie daty, dodanie go do koszyka, wprowadzenie niezbędnych informacji rezerwacyjnych oraz dokonanie płatności według stawek czynszu najmu obowiązujących w dniu jej dokonania, zgodnie z cennikiem w punkcie VIII.
 2. Umowa najmu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą zawierana jest na okres co najmniej 24 godziny, co oznacza, że nawet jeśli rzeczywisty czas trwania umowy byłby krótszy niż 24 godziny, Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz najmu należny co najmniej 24 godziny.
 3. W przypadku skrócenia okresu najmu przez Najemcę, bez względu na przyczynę, opłata za niewykorzystany okres najmu nie podlega zwrotowi.
 4. W odpowiedzi na złożoną przez Najemcę rezerwację, Wynajmujący przesyła Najemcy na wskazany przez niego w systemie rezerwacji adres email, wiadomość potwierdzającą dokonanie rezerwacji, zawierającą szczegóły najmu tj. cena, data rezerwacji, wysokość kaucji oraz wskazując dane do opłacenia czynszu najmu i innych należności.
 5. Rezerwację uważa się za dokonaną, gdy Najemca wpłaci kwotę wynajmu.
  a system zaksięguje płatność i prześlę wiadomość zwrotną z potwierdzeniem płatności.
 6. Warunkiem przystąpienia przez Wynajmującego do zawarcia umowy najmu jest:
  a) zweryfikowanie danych Najemcy;
  b) zaakceptowanie przez Najemcę niniejszego Regulaminu;
  c) spełnienie warunków przewidzianych w pkt 6 Regulaminu;
  d) dostępnością Sprzętu, który jest przedmiotem zainteresowania Najemcy.
 7. Najemcy przysługuje prawo wypowiedzenia zawartej umowy najmu. W przypadku, gdy wypowiedzenie dojdzie do wiadomości Wynajmującego co najmniej na 7 dni przed planowanym wydaniem Sprzętu, zgodnie z pkt 18, Najemca nie poniesie żadnych kosztów z tego tytułu. W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy najmu złożone przez Najemcę dojdzie do wiadomości Wynajmującego w terminie 7 dni bezpośrednio poprzedzających dzień wydania Sprzętu, zgodnie z pkt 18, Najemcy z zawarcia umowy najmu w terminie krótszym niż 7 dni wówczas Najemca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wynajmującego opłaty w wysokości 30% kosztów wyceny najmu Sprzętu, ustalonych zgodnie z pkt 9 Regulaminu.
 8. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Najemcę i Wynajmującego umowy najmu na warunkach określonych w rezerwacji potwierdzonej przez Wynajmującego zgodnie z pkt. 13 i 14, co nie uchybia obowiązywania zasad ujętych w pkt. 19 i 20. W razie zawarcia umowy najmu przez więcej niż jednego Najemcę, odpowiedzialność wszystkich Najemców na podstawie umowy najmu jest solidarna.
 9. Sprzęt zostaje wydany Najemcy niezwłocznie po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
  a) po podpisaniu umowy najmu, zgodnie z pkt 17,
  b) opłaceniu czynszu najmu należnego za czas najmu określony w umowie,
      zgodnie z pkt 13 i 14,
  c) wpłaceniu całej kwoty kaucji gotówką podczas odbioru sprzętu, zgodnie z punktem 13.
 10. W przypadku przedłużenia okresu najmu zgodnie z pkt 31, opłata za dalszy okres najmu naliczana jest według ostatniej obowiązującej Najemcę ceny.

V. Obowiązki stron umowy najmu

 1. W umowie wynajmu ustala się, że strony zobowiązują się do uwzględnienia aktualnego stanu Sprzętu. Wynajmujący ma obowiązek dostarczenia Sprzętu w niezmienionym stanie, zgodnie z opisem technicznym zawartym w umowie wynajmu.
 2. Najemca zobowiązuje się do użytkowania sprzętu z należytą starannością i zwrócić go Wynajmującemu w kompletnym stanie, w takim, w jakim Sprzęt znajdował się w chwili wydania go Najemcy wraz ze wszystkimi częściami wyposażenia
 3. Najemca zobowiązany jest do używania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.. Ponadto Najemca zobowiązuje się do zabezpieczenia Sprzętu przed uszkodzeniem, kradzieżą lub przypadkową jego utratą, jak również do ponoszenia ewentualnych kosztów związanych z niedopełnieniem powyższych.
 4. Zabronione jest zabieranie Sprzętu do krajów objętych konfliktem zbrojnym.
 5. Zabronione jest podnajmowanie Sprzętu innym osobom i/lub podmiotom.
 6. Zabronione jest dokonywanie we własnym zakresie przez Klienta albo zlecanie przez Klienta podmiotom trzecim napraw lub innych ingerencji w Sprzęt
 7. W przypadku stwierdzenia, że Najemca korzysta ze Sprzętu w sposób niezgodny z umową lub przeznaczeniem Sprzętu, a także, gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania kradzieży lub przywłaszczenia Sprzętu, w związku z zawarciem umowy najmu, Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub dokumentowej.
 8. Najemca zobowiązany jest do zachowania wszystkich oznaczeń firmowych Wynajmującego na wynajętym Sprzęcie. Usunięcie lub zasłonięcie oznaczeń firmowych Wynajmującego możliwe jest tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody Wynajmującego. Zgoda, o której mowa w niniejszym punkcie może zostać udzielona pisemnie lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Najemcę adres poczty elektronicznej. Niespełnienie powyższego skutkować będzie obciążeniem Najemcy karą wysokości 100zł, pobraną z kaucji.

VI. Zwrot sprzętu

 1. Najemca, przed zakończeniem umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić Sprzęt w dniu wskazanym w umowie najmu.
 2. Zwrot Sprzętu powinien nastąpić w siedzibie firmy oraz ustalonych indywidualnie godzinach.
 3. Opóźnienie w zwrocie Sprzętu, spowoduje naliczenie dodatkowej kary umownej w wysokości 100% stawki dobowej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, obliczonej według stawki z cennika, zamieszczonego w punkcie XIII regulaminu.
 4. Przedłużenie najmu Sprzętu jest możliwe w formie pisemnej/elektronicznej jedynie w przypadku:
 5. a) złożenia Wynajmującemu oświadczenia o zamiarze przedłużenia najmu na co najmniej
  1 godzinę przed upływem terminu zwrotu określonego w umowie najmu oraz
 6. b) uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu Sprzętu oraz
 7. c) dokonania opłaty za cały okres trwania przedłużonej umowy najmu poprzez formularz rezerwacyjny na stronie www.dronynawynajem.pl
 8. Sprzęt nie zwrócony w terminie określonym w umowie najmu, również z powodu niespełnienia wszystkich warunków określonych w pkt 31 Regulaminu, zostanie niezwłocznie zgłoszony Policji jako skradziony. Nie wyłącza to zobowiązania Najemcy do zapłaty kary umownej, zgodnie z pkt 30 regulaminu.
 9. W wypadku opóźnienia w zwrocie Sprzętu, bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Sprzętu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z odbiorem.
 10. Pełen koszt zwrotu Sprzętu w miejscu innym niż siedziba Wynajmującego, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca.
 11. W razie awarii lub niesprawności Sprzętu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw, zgodnie z pkt. 37 Regulaminu albo zwrotu równowartości wypożyczonego Sprzętu nowego, w cenach sprzedaży stosowanych przez Wynajmującego. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
 12. W razie kradzieży, lub utraty Sprzętu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany do zwrotu równowartości wypożyczonego Sprzętu nowego, w cenach oferowanych przez autoryzowanych dystrybutorów sprzętu.
 13. W przypadku, jeśli zniszczenie Sprzętu będzie tego rodzaju, że możliwe jest dokonanie jego naprawy, która nie spowoduje istotnej zmiany wartości Sprzętu, Wynajmujący jest uprawniony do zlecenia naprawy na koszt i ryzyko po stronie Najemcy, po uprzednim poinformowaniu Najemcy o kosztach naprawy. Zlecenie przez Wynajmującego naprawy nie wyłącza zobowiązania Najemcy do opłacania czynszu najmu za czas naprawy.

VII. Ubezpieczenie sprzętu

 1. Sprzęty posiadają ubezpieczenie producenta i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o naprawę przez ubezpieczyciela,  Najemca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w wysokości wyższej niż wysokość kaucji, w sytuacji gdy niezwłocznie po uszkodzeniu dokona zwrotu kompletnego zestawu: uszkodzonego sprzętu oraz pozostałych akcesoriów i dokumentacji. Faktyczna wysokość potrącenia z kaucji zostanie oszacowana po zwrocie Sprzętu oraz wycenieniu szkód. Warunkiem jest dostarczenie uszkodzonego drona. Ubezpieczenie nie uwzględnia kradzieży lub utraty sprzętu.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o naprawę/wymianę przez autoryzowany serwis, kaucja jest potrącana w wysokości zgodnie z poniższą tabelą lub o koszty naprawy o ile będą niższe.
SprzętOpłata potrącana z kaucji
DJI Air 2S800
DJI Mavic 2700
DJI Mini 3 PRO600
 1. W przypadku uszkodzenia drona kaucja jest zwracana po faktycznym oszacowaniu wartości naprawy przez serwis. W przypadku kiedy wysokość kaucji nie pokrywa kosztów naprawy, Najemca jest zobowiązany do pokrycia różnicy w kosztach.
 2. W przypadku braku zwrotu sprzętu Najemca jest zobowiązany zapłacić kwotę równą wartości nowego sprzętu (zakupionego u oficjalnego dystrybutora).  Aktualna wartość wynajmowanego sprzętu, zaznaczona jest na umowie najmu.

 

VIII. Cennik

SprzętKaucjaCena za 1 dobęcena za 2-3 dobyCena za 4-6 dóbcena za 7 -13 dóbcena za 14 dób
i więcej
DJI Mini 3 PRO z kontrolerem RC600zł 125zł 105zł 85zł 65zł 49zł 
DJI Mini 3 PRO z kontrolerem RC-N1600zł 115zł95zł75zł60zł45zł
DJI AIR 2S z kontrolerem RC-N1800zł140zł120zł99zł75zł60zł

przedstawione ceny są cenami brutto.

IX. Zasady Płatności oraz kaucja

 1. W przypadku umowy najmu Sprzętu, warunkiem jej zawarcia jest wpłata przez Najemcę Kaucji gotówką w siedzibie firmy. Kaucja oraz opłata za wynajem jest płatna przed rozpoczęciem wynajmu, 
 2. Kaucja jest zwracana przez Wypożyczalnię Sprzętu podczas zwrotu Sprzętu bez uszkodzeń. Zwrot kaucji jest dokonywany w sposób tożsamy do wybranej metody płatności.
 3. Wypożyczalnia Sprzętu ma prawo potrącić z wpłaconej przez Najemcę kaucji równowartość wszelkich szkód i/lub braków wypożyczonego Sprzętu, a także równowartość należności za bezumowne korzystanie ze Sprzętu lub kar umownych, określonych w niniejszym Regulaminie, a także równowartości odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych ustalonego na zasadach ogólnych. Dodatkowo Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kaucji. 
 4. Możliwe są płatności przelewem tradycyjnym(po ówczesnym uzgodnieniu z Wynajmującym) na rachunek Wypożyczalni Sprzętu nr konta ING 47 1050 1070 1000 0097 7147 7305 lub przelewem online za pośrednictwem formularza rezerwacji na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są bezpieczne płatności PayU.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków, zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  Nie dotyczy Kaucji, która zwracana jest tylko gotówką.
 7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od zaksięgowania środków na rachunku bankowym Wypożyczalni Sprzętu.

X. Reklamacje

 1. Wypożyczalnia Sprzętu jest zobowiązana do dostarczenia Najemcy Sprzęt sprawny i umożliwiający jego prawidłową eksploatację, a także wolny od wad prawnych.
 2. Wypożyczalnia Sprzętu ponosi wobec Najemcy odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018, poz. 1025, z późn. zm.), w szczególności art. 664 Kodeksu cywilnego. W przypadku Klientów, którzy dokonują zawarcia umowy najmu Sprzętu działając jako Przedsiębiorcy odpowiedzialność Wypożyczalni Sprzętu z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Nie dotyczy to sytuacji wad ukrytych przez Wypożyczalnię Sprzętu.
 3. Wszelkie reklamacje odnośnie wykonania umowy najmu przez Wypożyczalnię Sprzętu powinny być składane w formie pisemnej  poprzez e-mail na adres: kontakt@dronynawynajem.pl w tytule pisząc „REKLAMACJA”. Wypożyczalnia Sprzętu ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, na adres Klienta wskazany w reklamacji, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest nadanie w tym terminie odpowiedzi na reklamację.
 4. W przypadku braku dostępności Sprzętu z przyczyn niezależnych od Wypożyczalni Sprzętu, w tym w szczególności w przypadku awarii Sprzętu, lub niedokonania zwrotu Sprzętu przez innego klienta (wbrew zawartej z nim umowie), Wypożyczalnia Sprzętu w pierwszej kolejności proponuje sprzęt zastępczy, a w przypadku braku możliwości zaproponowania innego Sprzętu, lub braku zgody Klienta na zmianę Sprzętu, zawarta umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli, a Wypożyczalnia Sprzętu dokona zwrotu wpłaconych środków proporcjonalnie do pozostałego wg umowy okresu najmu.

XI. Zmiany terminów rezerwacji

 1. Zmiana terminu rezerwacji może nastąpić po zgłoszeniu przez Najemcę takiej woli, ale nie później niż do 7 dni przed uzgodnionym terminem wynajmu.

 

XII. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie, zawierające nr zamówienia oraz wysłanie go na kontakt@dronynawynajem.pl
  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na wskazany e-mail oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 4. a) dla umowy w wykonaniu, której Najemca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności -od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 1. b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych wart. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Wypożyczalnia Sprzętu wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta – Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wypożyczalnię  Sprzętu utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
 • wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Wykonanie usługi w pełni, następuje z chwilą wydania przez Wypożyczalnię Sprzętu do doręczenia Klientowi – Konsumentowi, co powoduje wówczas utratę przez Klienta Najemcę będącego Konsumentem prawa do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny, na co Klient Najemca Konsument akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę.
 2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dostępnej we właściwej zakładce na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu odnoszące się do Sprzętów (w tym w zakresie cen) nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.), lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia umowy najmu Sprzętu  zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia rezerwacji i/lub zamówienia do realizacji przez Wypożyczalnię Sprzętu.
 4. Wypożyczalnia Sprzętu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony internetowej (w tym przerwy w funkcjonowaniu) spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta, w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa zakresie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień w nim zawartych.
 7. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Klientów będących Konsumentami, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Wypożyczalnia Sprzętu może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Wypożyczalnia Sprzętu informuje Klientów o zmianach poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Regulaminu na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jego publikacji. Zmiany Regulaminu nie mają wpływają na umowy zawarte do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu. W odniesieniu do tych umów stosowane są postanowienia Regulaminu w wersji dotychczasowej.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.08.2023 r. i obowiązuje do umów zawieranych od tego dnia

 —————————————————————————————

Załącznik nr 1

Oświadczenie o odstąpieniu – wzór

Miejscowość, data

4FLY  – DRONYNAWYNAJEM.PL,
Reklamio sp. z o.o. ul. Maków 55, 43-300 Bielsko-Biała

Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Nr Zamówienia:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy najmu zawartej w dniu …………………….na odległość bez podania przyczyny.  

Proszę o zwrot kwoty……………….  na konto*……… / w sposób, w jaki dokonano płatności.*

……………………………………..

Podpis konsumenta